Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Prenumerata Dla sponsorów Kontakt
AKTUALNY NUMER
AAI Kwartalnik

ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA

przegląd kliniczny - kwartalnik

ISNN – 1427-3101
ISNN – 2083-2834 - wersja elektr.
Język: polski
Streszczenia w języku angielskim
Punktacja MNiSW: 9 pkt
Index Copernicus: 91,26 pkt (6,98)

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza „Mediton”

Kwartalnik ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA
- przegląd kliniczny

ukazuje się systematycznie od 1996 roku pod redakcją
prof. dra hab. med. Marka L. Kowalskiego, kierownika Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
*
Aktualna punktacja czasopisma to 9 pkt MNiSW.
*
Kwartalnik jest jednym z uznanych czasopism naukowych z zakresu alergologii. W AAI - pk publikowane są artykuły oryginalne, poglądowe i prace kazuistyczne. Czasopismo ściśle współpracuje z międzynarodowymi organizacjami w dziedzinie alergologii (GA2LEN, EAACI), publikując systematycznie oficjalne dokumenty tych organizacji.
*
Wszystkie prace zaakceptowane do druku są recenzowane przez 2 (prace oryginalne) lub 1 (prace poglądowe) recenzentów. Listy recenzentów umieszczone są w zakładce 'Recenzowanie prac'.

Z przyjemnością informujemy, że od listopada 2015 roku czasopismo Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny zostało włączone na listę Emerging Sources Citation Index (ESCI), będącą częścią bazy Web of Science™ prowadzonej przez Thomson Reuters.

Czasopismo od 2000 roku jest indeksowane w bazach:
• EMBASE (Excerpta Medica),
• EBSCO Compandex, GEOBASE,
• EMBiology, FLUIDEX,
• World Textiles, Scopus.
Rejestrowane jest w bazach:
• Polska Bibliografia Lekarska GBL,
• Index Copernicus.

Dofinansowanie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2015

Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Prenumerata Dla sponsorów Kontakt