Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 1
Marzec 2016

Udział alergii pokarmowej z uwzględnieniem cech atopii w etiopatogenezie eozynofilowego zapalenia przełyku u osób dorosłych (streszczenie)
Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala
Wprowadzenie. Eozynofilowe zapalenie przełyku (EoE) jest przewlekłą chorobą związaną prawdopodobnie zaburzeniem regulacji immunologicznej. Sugeruje się związek patogenetyczny z alergią wziewną lub/i pokarmową.
Cel pracy. Ocena udziału alergii pokarmowej w etiopatogenezie EoE z uwzględnieniem cech atopii u osób dorosłych oraz skuteczności diety.
Materiał i metody. Analizie poddano 56 osób (26 kobiet i 30 mężczyzn), którzy zgłosili się do Poradni Alergologicznej z wynikami badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Spośród nich wyodrębniono 4 osoby (2 mężczyzn i 2 kobiety w wieku śr. 26,25 lat), u których rozpoznano na podstawie badań histopatologicznych eozynofilowe zapalenie przełyku. Zostali oni poddani badaniu ankietowemu, następnie wykonano testy punktowe (SPT) z alergenami pokarmowymi i wziewnymi oraz oznaczono stężenia swoistych IgE (asIgE) przeciwko wybranym alergenom pokarmowym. Na podstawie uzyskanych wyników zalecono dietę eliminacyjną na okres 6 miesięcy, a następnie oceniono jej skuteczność stosując wizualną skalę analogową (Visual Analogue Scale, VAS) w stosunku do wartości uzyskanych przed rozpoczęciem diety.
Wyniki. U wszystkich chorych (n=4) rozpoznanym EoE stwierdzono obecność cech atopii, a u 3 stwierdzono cechy co najmniej jednej choroby alergicznej. U jednej osoby wystąpiła w przeszłości anafilaksja wywołana pokarmem. Dwie osoby uzyskały dodatnie wyniki SPT z co najmniej jednym alergenem pokarmowym. U wszystkich chorych stwierdzono podwyższone stężenia asIgE przeciwko przynajmniej jednemu alergenowi pokarmowemu. Zastosowanie 6-miesięcznej diety eliminacyjnej opartej na wynikach SPT i asIgE okazało się korzystne u wszystkich czterech chorych, a u dwóch spowodowało całkowite ustąpienie dolegliwości.
Wnioski. Atopia często współistnieje z EoE. W postępowaniu diagnostyczno- różnicowym EoE przełyku należy uwzględnić alergię pokarmową. Celowana dieta eliminacyjna może prowadzić do złagodzenia/ustąpienia dolegliwości.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt