Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 2
Czerwiec 2016

Wpływ białka HMGB1 na barierowe i immunomodulujące właściwości
ludzkiego śródbłonka naczyniowego (streszczenie)
Aleksandra Legęza, Maciej Chałubiński, Emilia Łuczak, Katarzyna Wojdan,
Paulina Gorzelak-Pabiś, Maciej Borowiec, Marlena Broncel
Wprowadzenie. Komórki dendrytyczne (DC) są komórkami prezentującymi antygen, które stanowią istotny element zarówno odpowiedzi wrodzonej jak i nabytej. Główną funkcją DC jest przetwarzanie i prezentacja antygenu limfocytom T.
Cel pracy. Ocena wpływu pochodnych czynników infekcyjnych na apoptozę CD123+ komórek dendrytycznych wyizolowanych z krwi obwodowej osób zdrowych.
Materiał i metody. Komórki dendrytyczne CD123+ pozyskano z monocytów izolowanych z krwi obwodowej 7 zdrowych pacjentów. Komórki były hodowane 24, 48 i 72 godziny w samym medium (sp, próba kontrolna) oraz w obecności LPS (1µg/mL), toksyny tężcowej (TT; 25 ng/mL) i rekombinowanego białka fuzyjnego ludzkiego wirusa paragrypy (fpHPIV3; 10 ng/mL). Apoptozę oceniano metodą cytometrii przepływowej z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych anty-CD123-PE oraz zestawu Annexin V – FITC Apoptosis Detection Kit.
Wyniki. Odsetek komórek DC CD123+ w późnej apoptozie istotne wzrósł (p<0,05) tylko pod wpływem LPS w 24h eksperymentu [67,69±4,00% (47,03%-80,94%)] w porównaniu do sp [57,36±6,57% (37,53%-77,27%)]. W pozostałych wariantach doświadczenia nie obserwowano istotnych statystycznie zmian.
Wnioski. Apoptoza komórek dendrytycznych CD123+, izolowanych od osób zdrowych, jest zróżnicowana w zależności od czasu hodowli oraz zastosowanych pochodnych czynników infekcyjnych.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt