Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 22. nr 4
Grudzień 2017

Związki między astmą, kaszlem i refluksem krtaniowo-gardłowym u dzieci – doniesienie wstępne (streszczenie)
Iwona Sak, Ryszard Kurzawa, Beata Gabis, Elżbieta Mazurek, Adam Wójcik, Katarzyna Gregorczyk-Maślanka, Jakub Radliński
Cel pracy. Ocena cech klinicznych kaszlu u dzieci chorujących na astmę, których obecność może świadczyć o współwystępowaniu refluksu krtaniowo-gardłowego. Materiał i metody. Do badania włączono 22 dzieci w wieku 4-17 lat z astmą oskrzelową i kaszlem utrzymującym się co najmniej 4 tygodnie. Zebrano dane demograficzne (płeć, wiek) i kliniczne (wskaźnik BMI, stopień kontroli astmy, obecność atopii). Od badanych uzyskano kwestionariusz RSI (ang. Reflux Syndrom Index) i kwestionariusz kaszlu. U wszystkich wykonano pH-metrię gardła. Wyniki. Wśród 22 dzieci, 14 (63,6%) miało dodatni wynik badania pH- -metrii gardła, 8 (36,4%) - wynik ujemny. W grupie z ujemnym wynikiem pH-metrii gardła astma kontrolowana, częściowo kontrolowana i niekontrolowana występowała z częstością 25%, 50% i 25%, a w grupie z dodatnim wynikiem pH-metrii 14,3%, 57,1% i 28,6%. W grupie badanych z dodatnim i ujemnym wynikiem pH-metrii gardła wykładniki atopii stwierdzono z częstością 87,5% i 71,4% odpowiednio. W obu grupach badanych częstość występowania, czas trwania i charakter kaszlu nie różniły się istotnie. Czynniki wyzwalające kaszel, objawy towarzyszące kaszlowi, pora dnia i pora roku również były podobne. Wnioski. Stopień kontroli astmy oskrzelowej wśród dzieci z refluksem krtaniowo-gardłowym i bez refluksu był porównywalny. Atopia nie wpływała na występowanie refluksu krtaniowo-gardłowego u dzieci z astmą oskrzelową. W obu grupach badanych nie wykazano istotnych różnic w charakterze kaszlu, jego częstotliwości, intensywności, czasie trwania i okolicznościach występowania.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt