Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 3
Wrzesień 2018

Udział uczulenia na zarodniki grzybów pleśniowych w anafilaksji osób dorosłych (streszczenie)
Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala
Wprowadzenie. Grzyby pleśniowe posiadają zdolności do zasiedlania środowisk o bardzo szerokim spektrum warunków życia. Z tego względu mogą one stanowić źródło zanieczyszczenia pokarmów i stać się przyczyną poważnych reakcji alergicznych do anafilaksji włącznie. Cel pracy. Ocena częstości występowania uczulenia na zarodniki grzybów pleśniowych u chorych, którzy przebyli reakcję anafilaktyczną oraz charakterystyka kliniczna tej grupy chorych. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 40 chorych (33 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku 18-60 lat, u których w przeszłości miał miejsce co najmniej jeden epizod anafilaksji o nieustalonej przyczynie. U każdego chorego po zebraniu szczegółowego wywiadu wykonano punktowe testy skórne z wybranymi alergenami wziewnymi i pokarmowymi, a wśród nich z poszerzonym zestawem alergenów pleśni. Wyniki. Na podstawie punktowych testów skórnych z zestawem alergenów wziewnych potwierdzono istnienie cech atopii u 25 osób (63%). U 5 (13%) chorych uzyskano dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z co najmniej jednym alergenem pokarmowym. Punktowe testy skórne z alergenami pleśni wykazały cechy uczulenia u 8 osób (20%). U 14 (35%) osób stwierdzono stężenia swoistych IgE przeciwko wybranym alergenom pokarmowym powyżej 1 klasy (>0,35 IU/ml), w tym 6 osób (15%) wykazywało cechy uczulenia na więcej niż jeden pokarm. U 12 osób (30%) stwierdzono stężenie swoistych IgE skierowanych przeciwko wybranym alergenom grzybów pleśniowych powyżej 1 klasy. Wnioski. Alergia na grzyby pleśniowe powinna być zawsze brana pod uwagę podczas diagnostyki chorych z idiopatyczną anafilaksją. W przypadku alergii na grzyby pleśniowe szczegółowo zebrany wywiad ma niewielkie znaczenie. W przypadku potwierdzonej alergii na grzyby pleśniowe w zaleceniach dietetycznych należy uwzględnić możliwość występowania alergii krzyżowych.
Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, alergia pokarmowa, anafilaksja
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt