Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 24. nr 3
Wrzesień 2019

Nowe celowane leki małocząsteczkowe w leczeniu astmy (streszczenie)
Jan Romantowski, Marek Niedoszytko
Astma jest częstą chorobą przewlekła oskrzeli, stanowiącą istotny problem społeczny na świecie. Pomimo znacznego postępu w terapii wziewnej w ostatnich dekadach, astma ciężka stanowi nadal wyzwanie dla współczesnej medycyny. Heterogenność mechanizmów stojących za nasileniem objawów i oporność na klasyczne leki wziewne znacznie utrudnia poszukiwanie celowanych leków w grupie chorych nie uzyskujących zadowalającej kontroli choroby w oparciu o podstawowe leki. Dotychczasowe badania nad nowymi lekami w ciężkiej astmie koncentrują się głównie na syntezie przeciwciał. Jednak relatywnie duża cząsteczka tych leków nakłada na nie pewne ograniczenia związane z drogą podania i możliwymi punktami uchwytu. Niniejszy artykuł omawia nowe możliwości terapeutyczne związane z opracowywanymi w ostatnich latach lekami małocząsteczkowymi o masie poniżej 900 Daltonów.
Słowa kluczowe:mała cząsteczka, astma, fenotyp, lek, eozynofil
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt