Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 2
Czerwiec 2020

Porównanie efektywności diagnostycznej testów skórnych i pomiaru swoistych IgE w surowicy dla potwierdzania alergii na pokarmy i alergeny wziewne (streszczenie)
Kinga Lis, Zbigniew Bartuzi
W diagnostyce alergii na pokarmy stosuje się punktowe testy skórne (SPT) oraz oznaczanie stężeń swoistych IgE (sIgE). W związku z tym, że aktualne piśmiennictwo wskazuje na znaczące różnice w czułości i swoistości obu testów, postanowiliśmy porównać efektywność diagnostyczną SPT i sIgE w potwierdzaniu alergii na pokarmy i alergeny wziewne przy stosowanych w naszej klinice metodach. Materiały i metody. Badanie obejmowało retrospektywną analizę danych 212 pacjentów (41% mężczyzn) w wieku 4-80 lat, diagnozowanych w Klinice Immunologii i Alergii UM w Łodzi. Dla 51 spośród nich uzyskano wynik oznaczeń SPT i sIgE dla przynajmniej jednego alergenu pokarmowego (łącznie 254 par). Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica 13.1PL. Wyniki. Wśród pacjentów z podejrzeniem alergii pokarmowej SPT wykazywały nieznacznie większą swoistość (88,60% vs. 81,25%) i mniejszą czułość (38,75% vs. 58,90%) niż sIgE. Odwrotnie dla alergenów wziewnych (swoistość: 51,27% vs. 57,89%; czułość: 94,12% vs. 68,42%). Wśród pacjentów z dodatnim wywiadem alergii wyniki obu testów były dodatnie w 41,7% dla alergenów pokarmowych i 66,7% dla wziewnych. U chorych z alergią pokarmową SPT pozwoliły na wykrycie uczulenia u >60% chorych, podczas gdy sIgE w surowicy u >80% pacjentów; w przypadku alergii wziewnych odpowiednio: >95% i >70%. Istotną statystycznie korelację między wynikami SPT i sIgE zaobserwowano tylko dla alergenów wziewnych, zarówno u pacjentów objawowych (R=0,469) i bezobjawowych (R=0,508). Wnioski. Nasze badanie pokazało zróżnicowanie odpowiedzi immunologicznej na alergeny wziewne i pokarmowe w postaci mierzalnych sIgE w skórze lub w surowicy tego samego pacjenta. Wskazuje to na konieczność wykonywania zarówno SPT, jak i oznaczania stężenia sIgE we krwi w procesie diagnostyki alergii pokarmowych.
Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, testy skórne, swoiste IgE
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt