Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 27. nr 1.
Marzec 2022

Ocena alergii IgE zależnej u seniorów (streszczenie)
Aleksandra Foks Ciekalska, Agata Mędrala, Krzysztof Dryjka, Milena Drewienkowska, Paweł Sybila, Andrzej Bożek
Choroby alergiczne w wieku starszym są narastającym zjawiskiem. Wykonywanie punktowych testów skórnych oraz oznaczenie IgE w surowicy krwi u seniorów budzi nadal wątpliwości co do ich wartości diagnostycznej.

Celem pracy była próba oceny częstości występowania alergii wziewnej u pacjentów po 60 roku życia na podstawie wykonania testów skórnych i oznaczeń stężeń alergenowo- swoistych IgE w surowicy krwi oraz oceny ich wartości w porównaniu z wynikami u osób młodych.

Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 1204 w wieku 67,4 ± 12,9 lat oraz 1560 młodych pacjentów jako grupę kontrolną. Wszystkim badanym wykonano PTS z alergenami wziewnymi oraz odpowiadające im oznaczenia sIgE w surowicy krwi, a także oznaczenie całkowitej IgE. Wszyscy pacjenci podpisali uświadomioną zgodę na udział w badaniu.

Wyniki. U 373 (31%) pacjentów potwierdzono co najmniej jeden dodatni test skórny na badane alergeny wziewne. Wśród nich najczęściej dodatnie wyniki uzyskano dla: mieszanki alergenów traw/zbóż – u 23,4 % badanych, roztoczy D.pteronyssinus - 21,8% i żyta -17,8%. Zbliżone wyniki uzyskano w oznaczeniach alergenowo- swoistych IgE, gdzie najczęściej obserwowano ich podwyższone stężenia dla mieszanki traw i zbóż (34,2%), D.pteronyssinus (32,5%) oraz żyta (22,1%). Uzyskane profile alergii u pacjentów starszych były zgodne z tymi, uzyskanymi u pacjentów młodych jednak ilość pozytywnych wyników zarówno w PTS jak i sIgE była mniejsza u seniorów.

Wnioski. W populacji pacjentów po 60 roku życia obserwowano często dodatnie wyniki testów i swoistych IgE na alergeny wziewne. Korelowały one z profilem alergenowym osób młodych jednak procent dodatnich wyników był istotnie niższy.

Słowa kluczowe: alergia, IgE, starsi
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt