Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 27. nr 2-3.
Czerwiec-Wrzesień 2022

Study of Kazakhstan inpatient childhood asthma: assessment of prevalence and factors influencing treatment adherence
Badanie dotyczące astmy dziecięcej wymagającej leczenia szpitalnego w Kazachstanie: ocena rozpowszechnienia i czynników wpływających na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (streszczenie)
Yerbol Kosherbekov, Zukhra Davletgildeyeva, Anar Zholdybaeva, Altyn Duisenbayeva, Eldar Davletgildeyev, Zhanat Ispayeva, Ayat Assemov, Raihan Bekmagambetova, Ildar Fakhradiyev, Shynar Tanabayeva
Wprowadzenie: Do tej pory nie przeprowadzono jeszcze oceny przestrzegania zaleceń terapeutycznych dzieci z astmą w Kazachstanie

Cel pracy: Zadanie miało na celu ocenę poziomu przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów pediatrycznych z astmą na obszarach miejskich i wiejskich Kazachstanu. Ponadto przeanalizowano również trafność i rzetelność ustrukturyzowanej skali do oceny przestrzegania zaleceń przez pacjentów z astmą.

Materiał i metody: Przeprowadzono prospektywne badanie zweryfikowanych przypadków astmy oskrzelowej u 518 dzieci w przychodni kontrolnej Dziecięcego Miejskiego Szpitala Klinicznego N2 (Ałmaty, Kazachstan) w okresie od 2018 do 2020 roku. Dzieci z astmą podzielono na 2 grupy : mieszkańcy miast i wsi. Analizie poddano charakterystykę demograficzną, kliniczną, czynniki zewnętrzne i społeczne pacjentów. Przestrzeganie przez pacjentów leczenia zostało ocenione za pomocą libańskiej skali przylegania leków 14 (LMAS-14). Rzetelność testowano za pomocą miary spójności wewnętrznej (alfa Cronbacha). Dane zebrano po wypisaniu ze szpitala (T1) i po 6 miesiącach (T2).

Wyniki: Pacjenci z miast i wsi stanowili odpowiednio 81,3% vs 18,7%. Dzieci w wieku 5-12 lat stanowiły 70,6%. We wszystkich grupach dominowała płeć męska (p=0,73). Lepszą sytuację materialną, wykształcenie odnotowało 90,5% i 95,5% miejskich rodziców (p=0,001). Wpływ czynników zewnętrznych (wilgotność, ogrzewanie węglowe i posiadanie zwierząt domowych) był większy na terenach wiejskich (p=0,001). Wyniki badań kwestionariusza LMAS-14 (okres T1) nie wykazały istotnych różnic. Jednak w okresie T2 adhezja dzieci miejskich była wyższa niż wiejskich (p=0,001). α Cronbacha dla wyniku całkowitego wyniosło 0,606. Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej po 18 miesiącach stwierdzono istotną zależność między poziomem przestrzegania zaleceń a częstością ataków astmy (p=0,001).

Wnioski: W latach 2018-2020 na terenie Republiki Kazachstanu wykryto niski poziom przylegania terapeutycznego dzieci z astmą, zwłaszcza na terenach wiejskich. Nasze wyniki wskazują na konieczność opracowania skutecznych środków regulacji i zwiększenia przestrzegania leczenia pacjentów, zwłaszcza mieszkających na terenach wiejskich.

Słowa kluczowe: Astma, Dzieci; Czynniki ryzyka, epidemiologia, przestrzeganie zaleceń
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt