Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 28. nr 1.
Marzec 2023

Białka surowicze mięsa czerwonego jako przyczyna anafilaksji u dorosłych (streszczenie)
Barbara Rymarczyk, Joanna Gluck, Radosław Gawlik
WPROWADZENIE: Wzrost częstości reakcji anafilaktycznych w ostatnich 20 latach dotyczy zarówno dorosłych jak i dzieci, jednak jego dokładna skala nie została dotychczas określona. Jedną z ważnych rodzin białek alergenowych mogących odpowiadać za wywołanie anafilaksji stanowią albuminy surowicze zwierząt charakteryzujące się wysoką reaktywnością krzyżową nawet z białkami surowicy odległych gatunkowo zwierząt.

CEL: Celem pracy była ocena częstości występowania alergii na białka surowicze mięsa czerwonego z zastosowaniem diagnostyki molekularnej opartej na komponentach u osób po przebytej reakcji anafilaktycznej o nieustalonej etiologii oraz charakterystyka kliniczna osób uczulonych.

MATERIAŁ i METODA:Badanie miało charakter prospektywno-obserwacyjny. Kryteria włączenia objęły chorych po przebyciu przynajmniej jednej reakcji anafilaktycznej, u których na podstawie przeprowadzonych badań (wywiad, punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi i wziewnymi, diagnostyka internistyczna) wykluczono inne przyczyny dolegliwości. U wszystkich badanych przeprowadzono diagnostykę komponentową (FABER) umożliwiającą ocenę obecności przeciwciał skierowanych przeciwko 244 ekstraktom i molekułom alergenowym. oraz ocenę tolerancji spożycia mięsa czerwonego.

WYNIKI: Do badania włączono 28 chorych (22 kobiety i 6 mężczyzn, średnia wieku 39 ± 14,6 lat), którzy przebyli przynajmniej jedną reakcję anafilaktyczną o nieznanej przyczynie. U 12 (43%) chorych wystąpił więcej niż jeden epizod reakcji anafilaktycznej. U 11 (39%) osób współistniały cechy innej choroby alergicznej. Żadna z badanych osób nie zgłaszała w wywiadzie związku wystąpienia anafilaksji ze spożyciem mięsa. U 2 osób (8%) stwierdzono przeciwciała przeciwko albuminom surowiczym zwierząt. Wszyscy badani tolerowali mięso pieczone, gotowane i wędzone.

WNIOSEK: Białka surowicze stanowią rzadką przyczynę uczulenia u osób dorosłych, ale ze względu na dużą reaktywność krzyżową tej grupy białek i dużą aktywność biologiczną należy rozważać ich udział we wszystkich przypadkach anafilaksji pokarmowej o nieustalonej dotychczas etiologii.

Słowa kluczowe: anafilaksja, alergia pokarmowa, diagnostyka oparta na komponentach, mięso, białka surowicze
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt