Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Informacje dla autorów

Czasopismo „Alergia Astma immunologia - przegląd kliniczny" od 4 numeru 2018 wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access) na zasadach wykorzystania artykułów w czasopiśmie „Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny", które określa licencja CC - BY - NC (Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska). W przypadku udostępniania artykułów na innej stronie należy podać następujące informacje: autora/autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, wolumin, numer, zakres stron i nazwę licencji wraz z linkiem do jej opisu: link do licencji
Do publikacji w kwartalniku Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny przyjmowane są artykuły oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne, nigdzie wcześniej nie publikowane. Prace mogą być przygotowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Prace oryginalne i kazuistyczne są opiniowane przez recenzentów. Zwykle Redakcja wybiera dwóch recenzentów, którzy opiniują pracę w ciągu dwóch tygodni. Następnie manuskrypt wraz z recenzjami jest odsyłany do autora pracy, a po naniesieniu uwag recenzentów i ustosunkowaniu się do nich, autor przesyła poprawiony manuskrypt na adres Redakcji do ostatecznej akceptacji. Natomiast prace poglądowe są akceptowane przez Redaktora Naczelnego po recenzji członka Rady Programowej. Prace należy przysyłać w wersji elektronicznej na następujący adres e-mail: mediton2@mediton.pl.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy. Prace nie odpowiadające wymaganiom będą odsyłane autorom do poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego.
Prawa autorskie
Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie (formularz do pobrania znajduje się na dole strony):
„Oświadczamy, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich ; nie jest złożony do publikacji w innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Deklarujemy również, że nie wykonujemy badań na zwierzętach. Po ukazaniu się publikacji podpisany(-i) autor(-rzy) przekazuje(-ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł artykułu) wydawnictwu MEDITON. Dodatkowo manuskrypt opisu przypadku musi zawierać klauzulę: „Oświadczamy, że w czasie badań były przestrzegane zasady pacjentów zgodnie z Konwencją Helsińską”.
Przeciwdziałanie zjawiskom łamania prawa autorskiego
W ramach przeciwdziałania zjawiskom takim jak ukryty wkład osoby fizycznej lub prawnej w powstanie artykułu (ghostwriting) i wskazanie jako autora artykułu osoby, która w sposób znikomy bądź wcale nie przyczyniła się do powstania artykułu (guest authorship) redakcja wymaga, aby wszyscy autorzy danego artykułu podali afiliacje oraz wskazali swój rzeczywisty udział w powstaniu pracy pod rygorem niedopuszczenia artykułu do druku. Za autora ponoszącego główną odpowiedzialność w tym zakresie uznaje się autora zgłaszającego manuskrypt.
Jawność źródeł finansowania
Autorzy prac finansowanych zobowiązani są do wskazania źródła finansowania (informacja ta publikowana jest wraz z artykułem).
Oświadczenie o konflikcie interesów
Wszyscy autorzy artykułów oryginalnych powinni złożyć indywidualne oświadczenia o możliwym konflikcie interesów zwiazanym z publikacją artykułu w czasopiśmie.
Manuskrypt
powinien być przygotowany w wersji elektronicznej. Manuskrypt pracy poglądowej nie powinien przekraczać 14 stron, oryginalnej – 10, a pracy kazuistycznej – 5 (wskazana liczba stron nie obejmuje tabel, rycin, ani piśmiennictwa). Dla pracy poglądowej maksymalna liczba tabel – 3, rycin – 3, oryginalnej – odpowiednio 3 i 3, kazuistycznej – 1 i 1. Za standardową stronę maszynopisu uznaje się 260 słów (czcionka Times New Roman, podwójna interlinia). Dopuszczalna liczba pozycji w piśmiennictwie: dla artykułu poglądowego – 60, dla artykułu oryginalnego – 30, dla pracy kazuistycznej – 10. Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: materiał i metody, wyniki, dyskusja. Nazwiska, nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów, oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.
Strona tytułowa
powinna zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków.
Streszczenia
(w języku polskim i angielskim) powinny zawierać 150-250 słów. Konieczne jest wyszczególnienie następujących akapitów: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.
Słowa kluczowe
(w języku polskim i angielskim) – nie więcej niż 7 słów kluczowych.
Tekst
manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: materiał i metody, wyniki, dyskusja. Nazwy łacińskie np. drobnoustrojów oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.
Skróty, symbole i jednostki
Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal).
Ryciny (rysunki, zdjęcia)
powinny być umieszczone na oddzielnych stronach w kolejności cytowania w tekście, oznaczone numerami. Podpisy pod ryciny powinny być na oddzielnej stronie. Jeżeli ryciny zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin kolorowych jest możliwy, ale musi być każdorazowo uzgodniony z wydawcą. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. CorelDraw. Dopuszcza się wykonanie rysunków techniką kreślarską na białym papierze. Zdjęcia muszą być najwyższej jakości.
Tabele
powinny być dołączone na oddzielnych stronach i ponumerowane cyframi rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w tekście.
Piśmiennictwo
należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych [1, 2]. Informacje niepublikowane można przytaczać podając źródła informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań, a nie z porządkiem alfabetycznym. Skróty tytułów cytowanych czasopism muszą być zgodne z Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: Nazwiska i inicjały imion autorów (jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów, należy dodać "i wsp."). Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji, Numer tomu (ew. numer zeszytu): Numery stron (początkowy i końcowy).
Przykłady:
Szmidt A, Stańczyk-Przyłuska A. Rola wirusa EBV w patogenezie chorób alergicznych. Alergia Astma Immunologia 2005; 4: 169-174.
Smith E, Gray SD, Dove H i wsp. Frequency and effects of teachers' voice problems. J Voice 1997; 11 (1): 81-87.
Pozycje książkowe
powinny zawierać w kolejności: Nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału). [Tytuł rozdziału. (w)] Tytuł książki. [Nazwiska i inicjały imion redaktora (red.)]. Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery stron.
Przykłady:
Kieć-Świerczyńska M. Alergia kontaktowa. Mediton, Łódź 2005.
Bieńkiewicz B, Kowalski ML. Alergia na leki. (in) Immunologia kliniczna. Kowalski ML (Ed.) Mediton, Łódź 2000: 297-328.

Oświadczenie Autorów (.pdf)Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt